ОБРЪЩЕНИЕ

към всички съвестни българиОт името на Дисидентското Движение ЗАЕДНО призовавам всички български граждани, които милеят за Отечеството си, да се присъединят към нас, подписвайки приложената по-долу Декларация (която в удобен за печат формат може да се свали оттук). Целта ни е набиране на достатъчен брой членове с оглед регистрирането на ДД “Заедно” като политически субект според действащото законодателство и получаване мандат от народа за промяна на днешната социо-политическа система съгласно отдавна обявената вече наша Програма (http://zaedno.mobi/Zaedno/Nacalo_files/111222333.pdf). Това е според нас единственият път по мирен, демократичен начин да се изведе България от настоящата национална катастрофа.


ДД ЗАЕДНО цели да обедини усилията на всички, които ненавиждат Номенклатурата и презират професионалните партийци – основната причина за провала на Представителната Демокрация. В унисон с горното, даже след регистрацията си като политически субект, ние ще си останем по същество една виртуална организация, необходима като инструмент на нацията с оглед да проведе прехода към новата система, която визираме за България – Народовластие или още наричано Пряка Демокрация. Доколкото участието в местната власт е само средство за партийците да консумират своя дял във властта, като това няма никакво отражение върху въпроса за централната власт – в най-добрия случай золумите на жълто-синьо-червените докарват на власт пембяно-розово-зелените и всичко си продължава по старому – ДД ЗАЕДНО не се интересува от местната власт, не търси “изграждане на структури” и “централи”, нито има време или средства за това. Ние търсим мандат от народа, насочваме усилието си към централната власт, провеждаме реформата точка по точка според Програмата и си гледаме всеки своята работа. След ликвидирането на професията политик и установяването на Пряка Демокрация ДД ЗАЕДНО ще си остане същата виртуална непрофесионална организация от доброволци, каквато е и днес. Това е единственият начин да направим услуга на нацията без да се омаскарим, поради което и се налага желаещите да подпишат предложената тук Декларация.


Най-добрата референция за ЗАЕДНО е фактът, че за четири години съществуване (виж на www.zaedno.mobi) нито веднъж официалните медии – както впрочем и всички обслужващи Номенклатурата нейни издънки – не са публикували материали за нас или от нас, въпреки многобройните комюникета, обръщения, отворени писма и пр., които сме им изпращали по съответните важни поводи (справка: извадки на сайта). Тоест, ние сме несъвместими с лъжата, заблудата, празните приказки, неизпълнимите обещания и статуквото, което ги олицетворява, насърчава и подхранва. ЗАЕДНО обединява всички, които са за Истината, само Истината, цялата Истина. Политическата коректност ни е органично противна и приканваме нацията да се обедини около нас в изкореняването й. Ако всички го поискаме, ако едно огромно мнозинство насочи усилията си в една и съща посока – посоката ЗАЕДНО, нищо не може да ни устои. Апелирам към всички, които все още не са го осъзнали: въпросът с промяната на политическата система е най-неотменния приоритет за умираща България и самото оцеляване на нацията зависи от скорошното му разрешаване. Участието на всеки не може да дойде в по-критичен момент от днешния!


Иван Даракчиев                                                        Бургас, 24.12.2014Декларация


Долуподписан(ата/ият)................................................................................................................................................... ЕГН ................................................... Адрес: гр./с. .........................................................................................................

ул., No .............................................................................................................................................................................. Телефон: .........................................................................................................................................................................

Е-мейл адрес: .................................................................................................................................................................

със саморъчния си подпис тук декларирам одобрение и съгласие със следното:


  1. 1)Одобрение и съгласие с теоретичната обосновка, целите и задачите на Дисидентското Движение ЗАЕДНО, същността на които се заключава в това, че:

    1.1) съвременната Представителна Демокрация се е превърнала в зловредна за нацията си Номенклатурокрация;

    1.2) прогрес ще има само след промяната на социо-политическата система в Пряка Демокрация;

    1.3) предотвратяването на естествената тенденция към насилствена промяна на настоящата система може да стане само чрез мирна и демократична революция по парламентарен път, както това е очертано в Програмата на ДД ЗАЕДНО


  1. 2)Одобрение и съгласие с основната цел на ЗАЕДНО, а именно създаване на политически субект, който да проведе с демократични средства и по мирен път промяната на политическата система и с това да спаси България от унищожение и нацията от разложение, след като е получил от народа мандат за изпълнението на тази задача като по този начин разполага с четиригодишен преходен период;


  1. 3)Одобрение и съгласие с базисните приоритети залегнали за решаване чрез Програмата ЗАЕДНО:

    3.1) Премахване на професията “политик”, идентифицирана като фундаментален проблем на Представителната Демокрация;

    3.2) Премахване на изобретения в тяхна едностранна полза – лична и групова – от самите професионални политици прерогатив да администрират всички лостове на управлението, който прерогатив е идентифициран като вторият основен проблем на Представителната Демокрация;

    3.3) Въвеждане на Пряка Демокрация чрез задължително редовно гласуване по електронен път – процес еквивалентен на перманентен референдум – от страна на всички квалифицирани избиратели;

    3.4) Въвеждане на избираем Държавен Съвет, най-висшият орган на държавната власт, който

        А) упражнява само контролни – но не и изпълнителни – функции върху всички висши щатни органи на властта;

        Б) има само почетeн статус на носител и изпълнител на волята на моралното мнозинство и не представлява щатен административен орган, а функционира на доброволни начала и без никакви материални компенсации и/или облаги;

        В) се отчита редовно пред целия народ чрез средствата за масова информация – както пряко, така и чрез задължаване на подвластните му ръководители на висшите държавни органи да представят свои кратки отчети;

        Г) ефективно играе ролята на държавен глава – представителна функция, която членовете на Съвета изпълняват на ротативен принцип;

    3.5) Въвеждане на практика за наемане на ръководството на изпълнителната власт (Министерски Съвет) чрез явен публичен конкурс с критерии осигуряващи назначаването за министри на демонстрирано най-способните кандидати-професионални ръководители в ресора си;

    3.6) Реформиране на съдебната система – въвеждане пряко избиране на висшите съдебни функционери;

    3.7) Реформиране на образованието – насочване към формирането на просветен народ с висока култура и възпитаване на критично мислещи и обществено ангажирани граждани с предприемчив, творчески дух;

    3.8) Реформиране на здравеопазването – намаляване бюрократичния апарат и инвестиране в качествено и достъпно здравеопазване;

    3.9) Вменяване в приоритет на МС възстановяването на икономическата инфраструктура на България чрез задължително ангажиране на държавата в ролята на инвеститор;

    3.10) Реформиране на финансовата система и стопанско-данъчното законодателство;

    3.11) Преразглеждане на присъединителния договор с ЕС;


  1. 4)Одобрение и съгласие с основните принципи на устройство и функциониране на Дисидентското Движение ЗАЕДНО, важещи още от създаването му, включително и при регистрирането му като политически субект, а именно:

    4.1) Доброволно участие, с единствената цел даване на личен принос за възраждането на България;

    4.2) Стриктно придържане към традиционните български добродетели и отстояване задължителността на тяхното реабилитиране при устройството на новата социо-политическа система, включително вменяването им в документите конституиращи моралните устои на новата държава;

    4.3) Отказ от каквито и да било материални облаги, компенсации и привилегии, в резултат на вложените за общото благо усилия, труд, време и лични средства;

    4.4) Във връзка с горното, с подписа си декларирам и че не очаквам никакви материални възнаграждения за участието си и работата си в ЗАЕДНО, нито очаквам впоследствие назначаване на щатна длъжност в новата администрация като компенсация или следствие от нея.


Декларирам също, че не членувам в никоя друга политическа партия.
Подпис: ..................................................                                                                                Дата: ............................